Profil

Husk også at læse undermenuer

Vedtægter
§1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er Sæby Handicapgruppe, stiftet den 03. december 1990.
Stk. 2
Sæby Handicapgruppe har hjemsted i Frederikshavn Kommune og gruppens adresse er den til enhver tid værende
formands bopæl.
§2 Formål
Stk. 1:
Målgruppen er handicappede og omsorgspersoner, såsom forældre, pårørende og omsorgspersonale.
Stk. 2.
Sæby Handicapgruppe har til formål at støtte handicappede og deres pårørende, samt udbrede kendskabet til
handicappede og deres problemer overfor myndigheder, institutioner og presse m.v.
§3 Medlemmer
Stk. 1
Foreningen er åben for alle.
Stk. 2
Medlemmerne noteres i en medlemsliste - enten som aktive eller som støttemedlemmer.
Stk. 3
Aktive medlemmer er som § 2 stk.1. Støttemedlemmer er personer, der støtter foreningen.
Stk. 4
Kontingent for såvel aktive som støttemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 5
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver at 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2
Hvert år indkaldes til den ordinære generalforsamling til afholdelse i marts måned.
Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Indkomne forslag 5.
Fremtidigt arbejde og aktiviteter. 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af revisor 9.
Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt
Stk. 3
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel med brev til alle medlemmer.
Stk. 4
Eventuelle forslag fra medlemmer skal være tilstillet formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5
Hvert aktivt medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes pr. brev, men der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, der
afleveres umiddelbart inden afstemningen.
Stk. 6
Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes efter at enten 2
bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af Sæby Handicapgruppes aktive medlemmer skriftligt kræver dette. Med kravet skal
angives, hvilke emner der ønskes behandlet.
§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1
Sæby Handicapgruppes bestyrelse består af 5 personer.
I lige år vælges to medlemmer.
I ulige år vælges tre medlemmer.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder med taleret; men ikke stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen.
Stk. 2
Formand og kasserer tegner i forening Sæby Handicapgruppe.
§ 7 Regnskabsperiode
Stk. 1
Sæby Handicapgruppes regnskabsår er perioden 01.01. - 31.12.
§ 8 Opløsning
Stk. 1
Opløsning af foreningen kan besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Ved Sæby Handicapgruppes eventuelle ophør udloddes foreningens formue og midler til handicaprelaterede aktiviteter i
Frederikshavn Kommune.
Stk. 2
Sæby Handicapgruppe kan ikke opløses før al gæld er afviklet.
§9 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages, når de vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, hvor 1/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer ikke er tilstede, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligvis varsel, indkalde til ny generalforsamling.
Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer,
der er til stede.
§ 10 Eksklusivbestemmelse
Generalforsamlingen / bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen og bringe dennes medlemskab til ophør,
såfremt dette medlem i handling og i ord disponerer i strid med foreningens interesser og i øvrigt i handling og ord
disponerer i strid med foreningens formålsparagraf.


Beslutningen om eksklusion træffes ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen / træffes ved almindelig
stemmeflerhed i bestyrelsen.


Godkendt på generalforsamlingen den 22. marts 2017:
Lise Byrdal Hansen Birte Kristiansen Ketty Bang
Charlotte Karstoft Katrin Gulklett

Sæby Handicapgruppe, tlf. 51521655 / 29438494/ Mail: saebyhandicapgruppe@yahoo.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk